Festiwal Kabaretu w Koszalinie

Regulamin imprezy masowej:

 1. Zakaz wstępu na teren imprezy masowej dotyczy:
  • osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
  • osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,
  • osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),
  • małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów.
 2. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
  • zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

  Osoby obecne na terenie imprezy masowej zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora, służb porządkowych i informacyjnych. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym i informacyjnym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

 3. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 4. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).
 5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie – terenie powinny:
  • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe lub Informacyjne,
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń Informacyjnych komunikatów wydawanych przez Służby Porządkowe i Informacyjne,
  • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  • nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
 6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej i Informacyjnej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte działanie, przez Służby Porządkowe i Informacyjne, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 7. W trakcie trwania imprezy masowej zakazuje się:
  • wywieszania, wykrzykiwania lub innego rozpowszechniania wszelkich haseł niosących znamiona rasizmu, antysemityzmu, itp. o treści zabronionej,
  • wnoszenia i rozwijania tzw. sektorówki zasłaniającej uczestników imprezy masowej,
  • stosowania kominiarek, chust itp. zasłaniających twarz uczestników imprezy masowej.

PRZEPISY KARNE

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega , kto w czasie trwania:
  • imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;
  • masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.
 2. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 3. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 4. Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 6. Kto w czasie imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 8. Kto w czasie i miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub informacyjnej podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 9. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.